U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Registratieformulieren machtigen intermediair voor inzage berichtenverkeer Belastingdienst

Gepost 2018/02/08

Berichtenverkeer Belastingdienst

Het elektronisch berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en fiscale dienstverleners, boekhoud- en administratiekantoren (intermediairs) is alleen mogelijk als daarvoor toestemming is gegeven door ... 

de belastingplichtige. De belastingplichtige is in dit geval degene aan wie het machtigingsverzoek is geadresseerd. 

 

Machtiging

Er kan alleen inzage worden geven in bepaalde gegevens van u (op voorwaarde van een actief geregistreerde machtiging daartoe). Daarvoor stuurt de Belastingdienst u een registratiebrief met daarin het machtigingsverzoek van uw intermediair (ABDelfzijl).

 

Logius

Wij gebruiken uw gegevens voor het volledig en correct invullen en verzorgen van uw belastingaangifte.

Wij krijgen alleen inzicht in die gegevens waarvoor de machtiging door u is afgegeven en deze als actief geregistreerd staat in het machtigingsregister van Logius.

 

Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius is de Dienst Digitale Overheid die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij welke gegevens verstuurd mogen worden en aan wie.

 

(Méér dan één) registratiebrief

Een registratie van een machtiging is voor digitale berichten over 1 persoon over 1 soort belasting en over 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2017.

U beslist steeds voor elke soort belasting en voor ieder aangiftejaar of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging.

 

Wanneer wij meerdere machtigingen hebben aangevraagd, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 2015 en 2016, dan ontvangt u voor iedere machtiging een verzoek.

 

Elk machtigingsverzoek wordt als aparte brief aan u toegezonden.

 

VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte)

De VIA biedt ons een extra controle op de van u ontvangen aangiftegegevens. Hiermee wordt de kans verkleind dat de Belastingdienst achteraf met vragen of correcties komt.

 

Gegevens

Welke gegevens u met ons deelt nadat uw registratie als actief is geregistreerd, leest u hieronder:

-         digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen (serviceberichten);

-         jaaropgaven;

-         banksaldi;

-         WOZ- en

-         hypotheekgegevens.

 

Het wil wel eens voorkomen dat de vooraf ingevulde aangiftegegevens niet juist of onvolledig zijn. Vanzelfsprekend, beoordelen wij de elektronische kopie aanslagen met gedegen kennis en met de service zoals u dat van ons gewend bent. Vermoeden wij dat er iets onjuist is of dat er bepaalde gegevens ontbreken, dan nemen wij uiteraard contact met u op.

 

Toestemming

Indien u wilt dat wij automatisch uw aanslag ter controle in elektronische vorm ontvangen, dan kunt u ons machtigen door middel van de in de brief ingesloten activeringscode. Wij hebben daarom (een kopie van) het blad met de activeringscode nodig, zodat de machtiging actief wordt.

 

De VIA activeringsocde is slechts voor een beperkte periode geldig. Om de machtiging als actief te registreren dient de VIA-code dan ook op tijd te worden geactiveerd.

U vindt de uiterste activatiedatum onder de activatiecode op het formulier ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren’.

 

Het eveneens bijgesloten formulier voor het intrekken van de machtiging en de bijbehorende instructiebrief mag u zelf bewaren. Hiermee kunt u de machtiging namelijk ongedaan maken bijvoorbeeld in het geval dat u gaat verhuizen en van intermediair wisselt.

 

SBT (ServiceBerichten Toeslagen)

Door inzage in uw toeslagen met een SBT-machtiging kunnen wij, als de situatie dit noodzaakt, actie ondernemen.

 

De SBT biedt ons de mogelijkheid om in te zien welke toeslagen wel of niet door u worden ontvangen. Voorbeelden van toeslagen zijn de huur- en zorgtoeslag.

 

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u wel recht blijkt te hebben op bepaalde toeslagen, terwijl u deze op het moment nog niet ontvangt.

-         In overleg met u, vragen wij de toeslagen waar u recht op hebt voor u aan.

 

Het tegenovergestelde komt ook voor.

 

U ontvangt al wel toeslagen, maar hebt hier geen recht (meer) op, bijvoorbeeld als gevolg van een stijging van uw inkomen.

-         In overleg met u, zetten wij de toeslag(en) dan voor u stop.

Zo voorkomt u dat u onnodig voor verrassingen komt te staan.

Stopzetting van een toeslag waar u geen recht op hebt, verhinderd dat het bedrag dat u zult moeten terugbetalen aan de Belastingdienst (nog) groter wordt.

 

Werkwijze SBT-machtiging

De werkwijze van de SBT-machtiging is gelijk aan de werkwijze van de VIA-machtigingscode. Wij vragen de SBT-machtiging aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u vervolgens een brief met het formulier ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren’. In deze brief geeft de Belastingdienst algemene informatie over de SBT-machtigingen en wordt uitgelegd hoe de machtiging geactiveerd kan worden.

 

Ook de SBT-activeringscode is beperkt geldig. Zorg er dus voor dat de SBT-code tijdig geactiveerd wordt. De uiterste activeringsdatum vindt u op het formulier ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren’.

 

Verzamelde gegevens van de Belastingdienst

Tot slot willen wij u er nog op attenderen dat de verzamelde gegevens van de Belastingdienst zijn zoals deze zijn verstrekt door derden.

 

Enkele voorbeelden van derden die de verzamelde gegevens hebben verstrekt aan de Belastingdienst zijn onder andere: uw werkgever, uw bank, verzekeringsmaatschappij, UWV, SVB, etc.

 

Gezien u zelf wettelijk verantwoordelijk bent en blijft voor de volledigheid en de juistheid van uw aangifte nemen wij contact met u op om aan ons alsnog de aanvullende, benodigde gegevens te verstrekken wanneer wij constateren dat uw aangiftegegevens onvolledig zijn of (een) fout(en) bevat. Overigens, ook in het geval dat er bij ons slechts het vermoeden bestaat dat er mogelijk gegevens ontbreken voor het correct invullen van uw belastingaangifte, nemen wij ook contact met u op.