U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene Voorwaarden ABDelfzijl

Op al onze diensten en prestaties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Een exemplaar van onze Algemene Voorwaarden kunt u downloaden via deze link: Algemene Voorwaarden van ABDelfzijl.

 

In plaats van downloaden kunt u de inhoud van onze Algemene Voorwaarden ook hieronder inzien.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ABDELFZIJL 

  

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dienstverlening (business-to-business)
1&Anders h.o.d.n. ABDelfzijl

 

 

 

Artikel 1 Definities
1. 1&Anders h.o.d.n. Administratiekantoor en Belastingadviesbureau Delfzijl
(ABDelfzijl), gevestigd te Noordersingel 28(a), 9934 AL Delfzijl, geregistreerd onder KvK-
nummer 64596834, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.
3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 3 Betaling
1. Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn
vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving
van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege,
zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is
dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten
met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer
opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente,
buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De
incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal € 40 of 15% van het openstaande
bedrag..
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door
dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te
betalen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 3 maanden geldig, tenzij in het aanbod een
andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde
termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk
anders zijn overeengekomen.


Artikel 5 Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief
btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen.
Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van
het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen
aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de
overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de
dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode
waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de
dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot
10% van af te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient
dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd
is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen,
dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 Prijsindexering
1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn
gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan
opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 juli aan te passen.
2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk meegedeeld aan
opdrachtgever.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is
beschikbaar voor dienstverlener.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te
hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende
bescheiden.
6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde
gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor

 

vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor
rekening van opdrachtgever.


Artikel 8 Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te
beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het overeengekomen
maandelijkse tarief tot en met de laatste termijn, het verschuldigde jaartarief, en de gemaakte
onkosten van dienstverlener te betalen, waaronder. maar niet beperkt tot, kosten voor het
inroosteren van personeel ten behoeve van de dienstverlening aan opdrachtgever.

 

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan
de opdracht.

 

Artikel 10 Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen
uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke
stellen.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk
schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 12 Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan
dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die
omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere
derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet
aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen
opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de
vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot
vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de
overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 13 Verrekening
1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen
met een vordering op dienstverlener.

 

Artikel 14 Opschorting
1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 15 Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een
beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk
Wetboek.

 

Artikel 16 Verval van de vordering

1. Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 17 Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever
aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te
verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade
evenals diefstal.
2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij
dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever
bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit
bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende
polis.
4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor
schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door
dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken.
5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener
verschuldigd zijn.
2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens
een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn.
Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de
(mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de
natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie,
onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een
rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is
gesteld.

 

Artikel 20 Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband
houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.


 

Artikel 21 Klachtplicht
1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te
melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om
andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom
van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die
tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het
overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een
verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan
niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle
intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met
gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op
andere wijze worden gebruikt.
3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter
beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder
geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.
Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering
van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking
van deze bepaling.

Artikel 24 Geheimhouding
1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij
ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan
hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen,

geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de
genoemde informatie ook geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of
nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van
een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op
het moment van verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde
gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke
plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze
overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.


Artikel 25 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding,
dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare
boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag
dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan
worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande
ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van
enige vorm van schade.
2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan
de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 Niet-overname personeel
1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop
dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die
betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen
niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van
de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering:
partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken
gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 27 Geschillenbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd
aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.