Noordersingel 28

9934 AL Delfzijl

T: 05 96 63 00 14

F: 0596 63 00 73

www.abdelfzijl.nl

abdelfzijl@1-anders.nl

Openingstijden:

van maandag tot en met vrijdag 

's ochtends van

08:30 uur tot 12:00 uur en

1&Anders
Logo ABDelfzijl

's middags van

13:15 uur tot 17:15 uur

PRIVACY STATEMENT 1&ANDERS H.O.D.N. ABDELFZIJL

(Versie 3 - ingangsdatum: 10-04-2020)

Inleiding

1&Anders / ABDelfzijl is belastingconsulent. Voor de communicatie met de Belastingdienst en onze fiscale dienstverlening als belastingconsulent hebben wij een geregistreerd beconnummer. Het beconnummer is een soort identificatienummer bij de Belastingdienst voor belastingconsulenten.

 

Belastingconsulenten zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dat betekent dat wij de gegevens van onze cliënten, dat bent u, nooit verder bekend mogen maken dan voor de uitvoering van de belastingwetgeving. Voor toeslagen is ten aanzien van de geheimhoudingsplicht artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 

1&Anders / ABDelfzijl neemt uw privacy dan ook zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

 

In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met abdelfzijl@1-anders.nl.

Wie is 1&Anders / ABDelfzijl?

1&Anders is de hoofdvestiging waar de nevenvestiging ABDelfzijl onder valt. ABDelfzijl is de eenmanszaak “Administratiekantoor en Belastingadviesbureau Delfzijl”, samen zijn 1&Anders en ABDelfzijl ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64596834. ABDelfzijl is kantoorhoudende te (9934 AL) Delfzijl aan Noordersingel 28.

 

Gegevensverwerker

1&Anders / ABDelfzijl is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door 1&Anders / ABDelfzijl de verwerker.

 

Hoe gebruikt 1&Anders / ABDelfzijl uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor 1&Anders / ABDelfzijl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens 1&Anders / ABDelfzijl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door 1&Anders / ABDelfzijl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, Klantenbeheer en financiële administratie

gallery/1. fin. adm.
gallery/2. facturatie
gallery/3. verlenen van de dienst zelf
gallery/4. crm

Beveiliging en fraudebestrijding

gallery/5. beveiliging van gegevens

Hoe verkrijgt 1&Anders / ABDelfzijl uw (persoons)gegevens?

De gegevens die 1&Anders / ABDelfzijl van u in bezit heeft, zijn en worden verwerkt met uw toestemming. U hebt de gegevens namelijk zelf aan ons verstrekt of, door iemand die door u daartoe is gemachtigd, aan ons laten verstrekken.

 

Tijdens het verlenen van onze diensten aan u worden er gegevens (eindproducten) gegenereerd.

Voorbeelden van deze, tijdens het verlenen van de dienst, gegenereerde gegevens, zijn onder andere: de berekening en uitwerking van uw belastingaangifte, door ons, in uw opdracht, opgestelde, jaarrapporten, prognoses etc. Van deze gegenereerde gegevens ontving u altijd een afschrift.

 

Ook in de toekomst zult u, onveranderd, een afschrift van die gegevens blijven ontvangen wanneer u ons opdracht hebt gegeven (een) dienst(en) voor u te verrichten. 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan. Uw rechten worden hieronder benoemd en toegelicht.

 

  • Inzage

U kunt altijd inzage in uw (persoons)gegevens opvragen, uw gegevens bekijken en zo nodig wijzigingen laten aanbrengen. Als u uw (persoons)gegevens, die bij 1&Anders / ABDelfzijl zijn vastgelegd, wenst in te zien, dan kunt u een verzoek tot inzage doen. 

 

  • Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien, naar aanleiding van een inzageverzoek, die u niet zelf kunt wijzigen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij 1&Anders / ABDelfzijl. U kunt verzoeken dat 1&Anders / ABDelfzijl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

  • Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om 1&Anders / ABDelfzijl te verzoeken de verwerking van uw (persoons)gegevens te beperken. 

 

  • Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van 1&Anders / ABDelfzijl of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

 

  • Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van 1&Anders / ABDelfzijl te verkrijgen. 1&Anders / ABDelfzijl zal deze gegevens overdragen in een dusdanig gestructureerde en gangbare vorm dat deze op een eenvoudige wijze, en in andere gangbare digitale systemen, is te openen. 

 

  • Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat 1&Anders / ABDelfzijl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Standaardformulier

Voor het uitoefenen van uw recht hebben wij een standaardformulier voor u beschikbaar die u kunt invullen en/of aanvullen. Deze formulieren zijn af te halen op ons kantoor aan de Noordersingel 28 te Delfzijl, maar we kunnen u ook een exemplaar toesturen per post of per e-mail.

 

Wel is het noodzakelijk dat u het formulier in eigen persoon inlevert op ons kantoor. Wij moeten namelijk uw identiteit controleren alvorens wij informatie vrij kunnen geven.

U dient daarvoor een geldig legitimatiebewijs te kunnen laten zien.

Reactie op uw verzoek

Een verzoek kan worden verstuurd naar abdelfzijl@1-anders.nl. 1&Anders / ABDelfzijl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen met een maximum tijdsduur van niet later dan één (1) maand nadat 1&Anders / ABDelfzijl een dergelijk verzoek van u heeft ontvangen. 

 

Indien 1&Anders / ABDelfzijl uw verzoek afwijst wordt in ons antwoord aangegeven waarom wij uw verzoek niet kunnen inwilligen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

Uw gegevens kunnen mogelijk worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers;

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en 1&Anders / ABDelfzijl;

  • Externe adviseurs

 

Het kan zijn dat 1&Anders / ABDelfzijl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting, zoals bij het invullen en aanleveren van uw aangifte aan de Belastingdienst.

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan ondernemingen of instellingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom dan ook om regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop 1&Anders / ABDelfzijl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar abdelfzijl@1-anders.nl.

 

Ook als u een klacht hebt over de manier waarop 1&Anders / ABDelfzijl uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar abdelfzijl@1-anders.nl.

 

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de “Autoriteit Persoonsgegevens”.